header banner
Default

Van Huffelen presenteert plannen voor Computable nl, waaronder een e-wallet en andere innovaties


Staatssecretaris Alexandra van Huffelen kan aan de slag met haar werkagenda Digitalisering. Vrijdag ging de ministerraad akkoord met de plannen. Opvallendste plan: de ontwikkeling van een experimentele e-wallet. Deze digitale kluis is waarschijnlijk al in januari gereed, vertelt de bewindsvrouw in een gesprek met Computable.

In de agenda presenteert Van Huffelen vier aandachtspunten voor een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving. De e-wallet is daarvan het meest concrete punt. Ze streeft ernaar om een eerste proefversie van een publieke opensource wallet in 2023 werkend te hebben, en meldt terloops dat de wallet waarschijnlijk al in januari klaar is. In de wallet kun je bijvoorbeeld een digitale versie van je rijbewijs, diploma of verzekeringsgegevens opslaan.

Ictu bouwt

VIDEO: What is an e-Wallet?
Marketing Business Network

De digitale kluis wordt momenteel gebouwd door Ictu, de ict-uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vertelt de staatssecretaris. Er komt een Europees raamwerk voor dergelijke wallets, maar Van Huffelen vindt het belangrijk om ambitieuzer te zijn. Uiteindelijk moeten overheden commerciële wallets toestaan.

‘Het is goed om als overheid te experimenteren’, vertelt ze. ‘Wij zien de voordelen, willen het voortouw nemen en de standaard zetten.’ Als voordelen van een e-wallet noemt ze dat belangrijke gegevens veilig bij elkaar staan, dat je niet telkens allerlei onnodige informatie hoeft te delen maar alleen het strikt noodzakelijke (dataminimalisatie) en dat het opensource is. Het moet een decentrale oplossing worden, want gecentraliseerde opslag is risicovol, aldus de bewindsvrouw. Als voorbeeld wordt gekeken naar hoe dit in Estland, Denemarken en Singapore is geregeld.

Digitale vaardigheid

VIDEO: Digital wallets (Easy Explanation)
WallStreetMojo

Een tweede opvallend punt in de werkagenda van Van Huffelen is de toevoeging van het onderwerp digitale vaardigheid aan het curriculum van basis- en voortgezet onderwijs. Op de vraag of dit niet al eerder is geprobeerd, reageert de staatssecretaris resoluut. ‘Digitale vaardigheid is heel belangrijk. Het gaat niet alleen om het leren werken op een laptop, maar bijvoorbeeld ook om skills om te programmeren en om mediawijsheid. Dit zijn echt nieuwe thema’s.’ Ze beseft dat dit niet even snel is te regelen: ‘Wijziging in het onderwijs vergt veel tijd.’

Ook buiten het onderwijs is er veel te verbeteren aan digitale vaardigheden. Van Huffelen wil overal laagdrempelig scholingsaanbod voor omscholers en schoolverlaters en doet een appèl op werkgevers om medewerkers in staat te stellen zich digitaal bij te spijkeren. ‘Werkgevers moeten dat uiteraard zelf regelen. Maar de overheid gaat haar ambtenaren wel verplichten om hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.’

Desinformatie en algoritmes

VIDEO: BELEGGEN IN 2024 IS HEEL ANDERS DAN IN 2023! - MIJN PLAN VOOR 2024!
Geld op Geld

Er zijn twee andere thema’s die in de agenda van Van Huffelen aandacht krijgen: desinformatie en algoritmes. Het kabinet wil desinformatie bestrijden door de inzet van veilige alternatieven voor grote social media platforms en door strengere afspraken met deze grote platforms zelf. Dit laatste gebeurt vooral aan de hand van de recente Digital Services Act. Daarnaast gaat de overheid algoritmes een keurmerk geven, registreren en in sommige gevallen verbieden.

De werkagenda is ambitieus, besluit Van Huffelen. ‘In de realisatie zal met alle betrokkenen blijvend worden gezocht naar de juiste balans tussen ambitie en haalbaarheid’, meldt ze. De agenda wordt bovendien jaarlijks geactualiseerd.

Sources


Article information

Author: Luke Leon

Last Updated: 1703921522

Views: 979

Rating: 4.4 / 5 (108 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Luke Leon

Birthday: 2001-02-26

Address: 6080 Daniel Lock, West Bridget, NY 54879

Phone: +4109769235871524

Job: Article Writer

Hobby: Sewing, Card Collecting, Graphic Design, Soccer, Geocaching, Web Development, Woodworking

Introduction: My name is Luke Leon, I am a talented, apt, accessible, sincere, unyielding, striking, risk-taking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.